شرایط اقساط

دو ضامن دارای چک صیادی :تا 5 میلیون به صورت اقساط

یک ضامن دارای چک کارمندی و یک ضامن دارای چک صیادی معتبر:تا 10 میلیون به صورت اقساط

یک ضامن با چک صیادی: تا 3 میلیون به صورت اقساط

یک ضامن با چک کارمندی: تا 4 میلیون به صورت اقساط

ضامن بایستی پرینت 3 ماهه حساب خود را ارائه دهد و همچنین فاقد چک برگشتی باشد

کارمزد 1.5 درصد ماهیانه می باشد.